godlo

logo3m

Menu

Regulamin szkoły

Międzyrzecze 1 września 2017 r.

 

Regulamin szkolny

Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika
w Międzyrzeczu

 

 • 1

 

 1. Uczeń Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu ma prawo do:

    1)     zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej,

    2)     zapoznania się ze statutem, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, programem wychowawczym, profilaktycznym (ww. dokumenty winne być stale dostępne w bibliotece szkolnej) oraz z obowiązującymi regulaminami szkolnymi;

    3)     właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny   pracy umysłowej;

    4)     w każdej sytuacji problemowej zwrócić się do wychowawcy, innego nauczyciela, pedagoga szkolnego, psychologa, dyrektora szkoły lub samorządu uczniowskiego;

    5)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;

    6)     opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;

    7)     swobody myśli, sumienia i wyznania;

    8)     ochrony przed poniżającym traktowaniem i poniżającym karaniem;

    9)     informacji;

    10)  swobody wypowiedzi;

    11)   sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania;

    12)   dodatkowej pomocy w przypadku trudności w nauce, zapewnianej na miarę możliwości organizacyjnych szkoły;

    13)   powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

    14) ograniczenia ilości sprawdzianów w wymiarze określonym w wewnątrzszkolnym   systemie oceniania (1 sprawdzian w ciągu dnia, nie więcej niż 2 sprawdziany w ciągu tygodnia);

    15)   rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

    16)   odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii;

    17)   uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przypadku trudności w nauce;

    18)   korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki;

    19)   nieodpłatnego korzystania ze szkolnych obiektów sportowych i sal lekcyjnych po zajęciach szkolnych, po uprzednim uzyskaniu zgody dyrekcji szkoły, opiekuna obiektu oraz rodzica, pod warunkiem zapewnienia opieki przez prowadzącego zajęcia;

    20)   korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

    21)   korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami;

    22)   korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej;

    23)   uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły;

    24)   wyjazdów na wycieczki naukowe, turystyczno-krajoznawcze;

    25)   wpływania na życie szkolne poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły;

    26)   zwolnienia z odpowiedzi ustnej i pisania niezapowiedzianej kartkówki na podstawie tzw. „szczęśliwego numerka” (Jeśli uczeń zdecyduje się pisać kartkówkę, jego praca zostanie oceniona, a uzyskana ocena wpisana do dziennika, natomiast uczeń, który nie pisze kartkówki jest zobowiązany do uzgodnienia z nauczycielem innego terminu pisania ww. pracy);

    27)   terminowego zwrotu przez nauczyciela przeprowadzonych kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych (do 2 tygodni – okres ten nie uwzględnia ferii, przerw świątecznych oraz nieobecności nauczyciela spowodowanego chorobą lub innymi wydarzeniami losowymi); nieterminowe oddawanie prac pisemnych może spowodować unieważnienie ich wyników;

    28)   odwołania się od oceny z zajęć edukacyjnych w sytuacjach i na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;

    29)   odwołania się od oceny z zachowania w sytuacjach i na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania

 • 2

 

 1. Uczeń Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu ma obowiązek:

   1)      zapoznać się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej,

   2)      zapoznać się ze statutem oraz obowiązującymi regulaminami szkolnymi, programem wychowawczym, profilaktycznym szkoły;

   3)      uczyć się systematycznie rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, życiu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się;

    4)     wywiązywać się z obowiązków ucznia,

    5)     postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

    6)     dbać o honor i tradycje szkoły,

    7)     dbać o piękno i dobro mowy ojczystej,

    8)     dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,

    9)     godnie, kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią,

    10)   okazywać szacunek innym osobom,

 

 1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:

    1)     przestrzegania regulaminów, zarządzeń obowiązujących w Szkole Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu,

    2)     podporządkowania się zaleceniom dyrektora i innych nauczycieli, Rady Rodziców, ustaleniom wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego;

    3)     systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;

    4)     przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników;

    5)     dbania o własne życie, zdrowie i higienę oraz prawidłowy rozwój;

    6)     dbania o własne dobro, ład o porządek w szkole (uczeń Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu dba o mienie szkolne, sprzęty, pomoce naukowe, urządzenia sportowe, sanitarne i inne środki oddane mu do dyspozycji, a także o teren i zieleń wokół szkoły);

    7)     naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody;

    8)     noszenia czystego i estetycznego ubioru (obowiązkiem każdego ucznia jest noszenie obuwia zmiennego oraz pozostawianie odzieży wierzchniej w szatni);

 

 

    9)     niemanifestowania przynależności do grup lub organizacji o charakterze destrukcyjnym, nacjonalistycznym i społecznie szkodliwym;

    10)   przestrzegania zakazu picia alkoholu, używania środków odurzających i palenia tytoniu, farbowania włosów, robienia makijażu;

    11)   przestrzegania zakazu przynoszenia do szkoły niebezpiecznych narzędzi, środków chemicznych, materiałów wybuchowych, substancji odurzających;

    12)   przestrzegania zakazu przynoszenia do szkoły wartościowych przedmiotów
oraz korzystania podczas zajęć lekcyjnych z telefonów komórkowych;

    13)   uzupełniania lekcji na których był nieobecny, również z powodu reprezentowania szkoły na zawodach, konkursach itp.

 

 • 3
 1. Czas przebywania w szkole jest określony planem lekcji, dlatego nie wolno uczniom samowolnie opuszczać terenu szkoły. Należy poinformować wychowawcę
  lub nauczyciela prowadzącego zajęcia o konieczności opuszczenia szkoły, potwierdzone zwolnieniem na piśmie przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. W przypadku zajęć skróconych lub odwołanych uczeń powinien udać się bezpośrednio
  do domu.
 3. Uczeń obowiązany jest przychodzić do szkoły punktualnie, a nieobecności usprawiedliwiać.
 4. Po dzwonku na lekcje wszyscy uczniowie ustawiają się przed salą lekcyjną i oczekują
  na przyjście nauczyciela. Lekcje kończą się bezpośrednio po dzwonku oznajmiającym przerwę.

 

 • 4
 1. Uczniom osiągającym wyróżniające postępy w nauce lub w sporcie może zostać przyznana nagroda w postaci rzeczowej lub stypendium, jeśli szkoła będzie dysponowała odpowiednimi środkami.
 2. O przyznaniu nagrody rzeczowej lub stypendium decyduje Rada Pedagogiczna
  na konferencji klasyfikacyjnej w głosowaniu jawnym.
 3. W miarę posiadanych środków mogą być przyznawane nagrody rzeczowe dla klas
  lub poszczególnych uczniów za wyróżniające osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach, za wyróżniającą aktywność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska; za wzorową postawę uczniowską, za najlepszą frekwencję i inne.
 4. Innymi formami nagradzania ucznia są:

    1)     pochwała wychowawcy wobec całej klasy,

    2)     pochwała wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów szkoły,

    3)     list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców (prawnych opiekunów),

    4)     dyplom uznania od dyrektora.

 1. Dyrektor może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
 2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej,
  z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

 

 • 5
 1. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary:

    1)     upomnienia ustne nauczyciela lub wychowawcy,

    2)     pisemne upomnienie nauczyciela lub wychowawcy,

    3)     pozbawienie pełnionych funkcji w klasie, szkole,

    4)     naganę na forum klasy,

    5)     naganę ustną udzieloną przez dyrektora,

    6)     naganę na forum szkoły,

    7)     pisemną naganę udzieloną przez dyrektora,

    8)     pisemne powiadomienie rodziców,

    9)     przeniesienie do innej szkoły po wystąpieniu dyrektora z wnioskiem do kuratora oświaty.

 1. Dyrektor występuje do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej w przypadkach, gdy uczeń dopuszcza się:

    1)     spożywania alkoholu w szkole lub udokumentowanego przez odpowiednie instytucje

            nadużywania go poza szkołą, 

    2)     przebywania na terenie szkoły w stanie po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub innych środków uzależniających,

    3)     nieusprawiedliwionego nieklasyfikowania z przedmiotów, nierealizowania obowiązku szkolnego,

    4)     rażącego naruszenia regulaminu szkoły (pobicia, kradzieże, narkotyki, udział w burdach publicznych itp.),

    5)     braku skuteczności wcześniej stosowanych kar niższego rzędu,

    6)     nieotrzymania promocji do klasy wyższej na skutek wagarów, rażącego lekceważenia obowiązków szkolnych, nieobecności usprawiedliwionych fałszywymi dokumentami.

 1. Wystąpienie z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły może nastąpić tylko na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej podjętej indywidualnie w stosunku do każdego ucznia.

 

 • 6
 1. W przypadku nieprzestrzegania praw ucznia, Konwencji Praw Dziecka oraz od nałożonej kary, uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się.
 2. Odwołują się do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu
  w ciągu 7 dni od powiadomienia zainteresowanych o zaistniałym fakcie.
 3. Odwołanie wnosi na piśmie uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 4. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu jest zobowiązany
  do ponownego szczegółowego rozpatrzenia sprawy (pod warunkiem, że nie jest
  on podmiotem w sprawie) i podjęcia ostatecznej decyzji wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni.
 5. Powtórne odwołanie od wymierzonej kary, bądź decyzji Dyrektora, uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie wnoszą na piśmie od organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu.
 6. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą jest ostateczna.

 

 • 7
 1. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia są zobowiązani do pokrycia szkód powstałych
  w wyniku świadomego i celowego działania ucznia.

 

 • 8
 1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

 • 9
 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu biorą udział w apelach porządkowych.

 

 • 10
 1. Rozstrzyganie sporów uczeń – uczeń odbywa się na terenie klasy w obecności wychowawcy klasy lub wychowawcy klasy i samorządu klasowego.
 2. Rozstrzyganie sporów uczeń – nauczyciel, nauczyciel – uczeń odbywa się na terenie szkoły w obecności samorządu uczniowskiego, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego psychologa i Dyrektora.