Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Józefa
  Kassolika w Międzyrzeczu 43-220 Międzyrzecze ul Żubrów 13, reprezentowana przez:
  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu, tel: 32 218 92 00, mail:
  sekretariat@spkassolik.pl ;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Józefa Kassolika, w
  Międzyrzeczu 43-220 Międzyrzecze ul. Żubrów 13, możliwy jest pod numerem tel. nr. 32 218
  92 00 lub adresem mail: sekretariat@kassolik.pl z dopiskiem IOD;
 3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie:
  art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu
  realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016
  r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.), Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych,
  opiekuńczych i wychowawczych w placówce;
 4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami
  prawa, oraz do momentu odwołania zgody;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
  do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
  momencie;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych;
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym
  zakresie jest dobrowolne.
Skip to content