Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w związku z sytuacja epidemiczną w kraju spowodowaną wirusem COVID-19 obowiązująca od dnia 1 września 2021 r.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 1/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu

z dnia  2 września 2021 r.

 

 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa

w Szkole Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu

w związku z sytuacja epidemiczną

w kraju spowodowaną wirusem

COVID-19

obowiązująca od dnia 1 września 2021 r.

 

 

 

 

 

Na podstawie wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2021r.

  

 Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu od dnia 1 września 2021 r. funkcjonuje z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARSCoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole odpowiada dyrektor szkoły.
 3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej(zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 6. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 7. Kontakt bezpośredni z nauczycielem, dyrektorem, innym pracownikiem szkoły jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Numer telefonu do sekretariatu szkoły: 32 2189200 .
 8. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 9. W szkole bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania, kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Dzieci/uczniowie do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 11. W szkole w trakcie lekcji rekomenduje się zakrywanie ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli, gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego 1,5 m. Zaleca się, aby podczas przerw pomiędzy lekcjami uczniowie i nauczyciele zakrywali usta i nos.
 12. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
 13. Środkiem do szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia jest telefon. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej dwóch możliwości kontaktu (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 14. 14.Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się w szkole.
 15. Spotkania z rodzicami (wywiadówki) mogą odbywać się zdalnie na platformie Teams.
 16. Zabrania się korzystania z boisk przyszkolnych w godzinach pracy szkoły przez osoby trzecie.

 

Przychodzenie uczniów do szkoły i jej opuszczanie

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).
 2. Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie w deklaracji.
 3. Proces przyprowadzania i odbierania dzieci jest nadzorowany przez wyznaczonego pracownika (konserwator, sprzątaczki).
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów (przedszkolaków) do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m – przedsionek szkoły.
 5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni szkoły – przedsionek lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 6. W przypadku zgromadzenia się przed wejściem kilkorga rodziców z dziećmi – czekają oni przed budynkiem na sygnał do wejścia, dany przez wyznaczonego pracownika szkoły, z zachowaniem odstępu co najmniej 2 m od innego rodzica z dzieckiem, oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa.
 7. Rodzic wchodzi z dzieckiem do przedsionka szkoły, następnie wyznaczony pracownik/opiekun przejmuje dziecko i odprowadza je do jego grupy. Rodzic pozostaje w wyznaczonej dla niego strefie i następnie opuszcza szkołę.
 8. Pracownik po odebraniu dziecka od rodzica zezwala na samodzielne przejście do sali (starsi uczniowie) lub odprowadza do sali. Tam dziecko myje ręce i pozostaje pod opieką nauczyciela.
 9. W przypadku zaobserwowania przez pracownika przejmującego dziecko od rodziców, niepokojących objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
 10. Dyrektor lub osoba go zastępująca przeprowadza rozmowę z rodzicem, sugerującą konieczność kontaktu z lekarzem i podejmuje decyzję o przyjęciu lub nie dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego.
 11. W przypadku pozostawienia dziecka w szkole/oddziale przedszkolnym i wystąpienia u niego objawów chorobowych, rodzic jest telefonicznie informowany o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka i kontaktu z lekarzem, a następnie o konieczności przekazania dyrektorowi informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka.
 12. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica lub innej osoby upoważnionej, imienia i nazwiska dziecka oraz nazwy grupy, pracownikowi dyżurującemu przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 13. Wyznaczony pracownik udaje się po dziecko, przyprowadza i przekazuje osobie odbierającej, w wyznaczonej do tego strefie.
 14. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, odbiór dziecka odbywa się przy furtce/bramce wejściowej. Osoba odbierająca dziecko nie wchodzi na plac zabaw.

 

Zasady organizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

 1. W oddziale przedszkolnym powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości powinna wynosić co najmniej 15m2,
  a w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia ulega zwiększeniu na kolejne dziecko co najmniej o 2m2, jednak powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
 2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), unikanie dotykania oczu oraz nosa i ust, ochrona podczas kichania czy kaszlu.
 3. Sale, w których odbywają się zajęcia, wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 4. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (np. piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub innym wyznaczonym przez nauczyciela miejscu. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, w tym zabawek.
 6. Nauczyciel w klasach I – III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 7. W klasach I – VIII przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 8. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie klas IV – VIII powinni zachowywać zasadę dystansu, ograniczyć przemieszczanie się do czynności niezbędnych.
 9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których utrudnione jest zachowanie dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 10. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie podczas zajęć wychowania fizycznego z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na boisku mogą przebywać jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie odpowiedni dystans).
 11. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 12. Powyższe zasady obowiązują również podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych.
 13. Jeśli uczeń decyzją dyrektora szkoły został zwolniony z obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub rodzic nie zadeklarował udziału dziecka w zajęciach religii lub wychowania do życia w rodzinie:
  a) jeśli zajęcia, o których mowa powyżej, są pierwszą lub ostatnią godziną w planie lekcji klasy, uczeń na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica (wzór dostępny
  w sekretariacie szkoły) odpowiednio później zaczyna lub wcześniej kończy lekcje niż klasa;
  b) jeśli zajęcia, o których mowa powyżej, znajdują się w środku planu lekcji klasy, uczeń spędza czas przeznaczony na ich przeprowadzenie w miejscu wskazanym przez wychowawcę (czytelnia lub świetlica).

 

Nauczyciele

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej.
 3. Podstawowa forma pracy z dziećmi/uczniami to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
 4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują aktualnie w szkole.
 6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona co najmniej raz na godzinę; w sprzyjających warunkach zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom/wychowankom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 8. Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi nie będą w miarę możliwości angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia.

 

Rodzice

 1. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 2. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej dwóch możliwości kontaktu (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 3. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 4. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko dziecko/uczeń zdrowe/zdrowy – bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 5. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

Pracownicy szkoły

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci/uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 3. Podczas wykonywania czynności służbowych nie ma obowiązku zakrywania ust
  i nosa. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, np. fartuchy należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 7. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 8. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 9. Codziennie, a w razie potrzeby częściej, zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich, w tym blatów, poręczy krzeseł,
 • dezynfekcji toalet,
 • dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i sali oddziału przedszkolnego.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów
 2. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściach do szkoły i bieżące ich uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników mydła w płynie
  w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

 

 

Świetlica szkolna

 1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 11.30 – 13.30.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej.
 3. Do świetlicy przyjęte zostaną dzieci z klas I – III, a wraz z poprawą sytuacji epidemicznej także dzieci z klas starszych w miarę potrzeb.
 4. Środki do dezynfekcji rąk zostaną rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy i bezpieczny dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczycieli.
 5. Pomieszczenia świetlicy będą systematycznie wietrzone (nie rzadziej niż co godzinę).
 6. Z sal, w których przebywać będą dzieci, usunięte zostaną przedmioty, sprzęty i zabawki, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (np. piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć będą po zajęciach czyszczone lub dezynfekowane.
 7. Opiekun przyprowadzający lub odbierający dziecko ze świetlicy (jeden opiekun po jedno dziecko lub dzieci) nie wchodzi do pomieszczeń świetlicy, zachowuje bezpieczny dystans (1,5 m) do wychowawcy i stosuje środki ochronne ust i nosa.
 8. Dzieci nie przynoszą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów, w tym zabawek.

 

Biblioteka szkolna i czytelnia

 1. Biblioteka szkolna i czytelnia są czynne:
 • poniedziałek – 7:15 – 8:00, 11:30 – 12:25,
 • wtorek – 7:00 – 7:45, 12:25 – 13:25,
 • środa – 7:00 – 7:45, 12:25 – 13:25,
 • czwartek – 7:15 – 8:00, 13:15 – 14:05,
 • piątek – 7:30 – 7:45.
 1. Odległość między pracownikiem a korzystającymi z biblioteki powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
 2. W razie potrzeby, w okresie zwiększonej częstotliwości odwiedzin w bibliotece (np. w czasie odbioru/zdawania podręczników), dyrektor zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej.
 3. W bibliotece może jednocześnie przebywać maksymalnie 2 wypożyczających.
 4. Wstrzymany zostaje dostęp uczniów do katalogów kartkowych i księgozbiorów
  w wolnym dostępie.
 5. W czytelni jednocześnie może przebywać 2 uczniów.
 6. Książki i inne materiały oddane przez czytelnika mogą być ponownie wypożyczone po okresie kwarantanny wynoszącym 2 dni. Książki te powinny być oznaczone datą rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny.
 7. W bibliotece jest wyznaczone miejsce składowania książek w celu przeprowadzenia kwarantanny.
 8. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

 

Pielęgniarka szkolna

 1. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy są dostępne na stronie internetowej szkoły.

Kontakt z osobami trzecimi:

 1. Do odwołania ogranicza się bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, np. listonoszem, dostawcą, kurierem pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej.

Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.

 1. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie
  w wyznaczonym do tego obszarze: wejście główne, sekretariat i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust
  i nosa).
 2. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane lub dezynfekowane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić ani przyprowadzać go do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby rodzice dziecka muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Jeśli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności, ból brzucha, brak smaku, brak węchu niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu.
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie (wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji) służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Dziecko/uczeń przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły, z zapewnieniem minimum 2 m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 5. Rodzic/opiekun prawny odbiera ucznia z zachowaniem procedur obowiązujących na terenie placówki oświatowej, przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 6. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach oraz organ prowadzący szkołę.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 3. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 4. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób, udając się do wyznaczonego pomieszczenia.
 5. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w pkt. 4, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściach do szkoły umieszcza się informację o numerach telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Przy wejściu głównym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 3. Pracownicy obsługi szkoły zobowiązani są dopilnować, aby wszystkie niebędące pracownikami osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub miały założone rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania – szatnia klas I – III, szatnia oddziału przedszkolnego, wejście klatką schodową do świetlicy, pawilon administracyjny.
 4. Osoba niebędąca pracownikiem szkoły może, po uprzednim telefonicznym umówieniu, spotkać się z innymi pracownikami szkoły, zachowując zasady bezpieczeństwa.
 5. Pracownicy pedagogiczni powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem w płynie oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 6. Kierownik gospodarczy prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, w których odbywają się zajęcia, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji toalet oraz często dotykanych powierzchni – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników.
 7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 9. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 11. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie tzw. długich przerw (patio).

 

Wybór formy kształcenia

 1. Wyboru formy kształcenia: stacjonarnej lub zdalnej dokonuje się w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego.
 2. W przypadku zaliczenia Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego, na terenie którego ma siedzibę Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu, do strefy w której wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
 3. W sytuacji, gdy w Powiecie Bieruńsko – Lędzińskim nie obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki dla szkół i placówek oświatowych oraz dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.
 4. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony, jeśli na terenie szkoły może być zagrożone zdrowie dzieci/uczniów/pracowników.
 5. Zawieszenie zajęć stacjonarnych, o których mowa w pkt. 4, może dotyczyć grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego).
 6. W przypadku zaliczenia Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego do strefy, w której obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dyrektor może podjąć decyzję o wprowadzeniu:
 • mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),
 • kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
 1. Wprowadzenie formy kształcenia mieszanej lub zdalnej, o której mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach.
 2. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 6, dyrektor może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia na czas określony.
 3. W przypadku wprowadzenia w szkole formy kształcenia zdalnego dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

Postanowienia końcowe

 1. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2021 r. do odwołania.
 2. Traci moc procedura wprowadzona w dniu 31.08.2020 r. zarządzeniem dyrektora szkoły nr 1/2020 i 2/2020r.
 3. Procedura może być modyfikowana.
 4. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
 5. Uczniowie zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zajęć w szkole.
 6. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę i na stronie internetowej szkoły.
 7. Jeżeli u ucznia wystąpią niepokojące objawy oraz zostanie zmierzona temperatura, odnotowuje się to w karcie informacyjnej o stanie zdrowia ucznia – załącznik nr 2.
 8. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 9. Na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły znajdują się aktualne numery telefonów do: stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Józefa Kassolika w Międzyrzeczu

mgr Agnieszka Sklorz

Skip to content