Rekrutacja do klasy I

 Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu
na rok  szkolny 2020/2021

 Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu dla której ustalono obwód, przyjmuję się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej im Józefa Kassolika w Międzyrzeczu mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu obowiązują niżej wymienione kryteria:
 • Dziecko, którego rodzice mają zatrudnienie w pobliżu szkoły.
 • Dziecko, które uczęszczało w poprzednich latach do oddziału przedszkolnego Gminnego Przedszkola w Bojszowach znajdującego się w Szkole Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu.
 • Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza bądź uczęszczało już do Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu.
 • Dziecko, którego dziadkowie, opiekunowie zamieszkują w Międzyrzeczu
 • Kolejność zgłoszeń
 1. Każdemu z powyższych kryteriów przypisana jest jednakowa liczba punktów – 1 pkt.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość – 1 pkt.
 2. Komisja rekrutacyjna może określić wykaz dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów.
 3. W przypadku nieprzedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów określonych przez komisję rekrutacyjną – potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.
 4. W indywidualnych przypadkach decyzję o przyjęciu kandydata na ucznia Szkoły Podstawowej im Józefa Kassolika w Międzyrzeczu podejmuje Dyrektor szkoły.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 6. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 • Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 3. Rodzicowi kandydata przysługuje prawo odwołania się od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 7. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

 

Wniosek sp nabór 2020-2021

Zgłoszenie sp nabór 2020-21

 

 

Skip to content