Zarządzenie Wójta Gminy Bojszowy

ZARZĄDZENIE NR 0050/66/2015

Wójta Gminy Bojszowy

z dnia 10 sierpnia 2015 roku

 

 

 

w sprawie: terminu składania wniosków do dyrektorów szkół na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 roku

 

                 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami) oraz §4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku ws. szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2015, poz. 938)

 

zarządzam

 §1

 

Ustalić termin składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016 do dnia 4 września 2015 roku.

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierzyć dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bojszowy.

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojszowy oraz tablicach informacyjnych w szkołach na terenie Gminy Bojszowy.

 

 

Informacja dla Rodziców

Skip to content