„Ze sportem przez całe życie.”

Wraz ze wzrostem znaczenia jakie w naszym kraju przywiązuje się do spraw wychowania fizycznego i sportu wzrasta rola zespołowych gier sportowych min. piłki siatkowej.

Jako ważnego czynnika wychowania zdrowego, sprawnego i młodego pokolenia. jedno z czołowych miejsc w systemie wychowania fizycznego, szkół podstawowych zajmuje piłka siatkowa, zwłaszcza że w ostatnim okresie reprezentacja naszego kraju jest potęgą w skali światowej. Ponadto jest, to ulubiona dyscyplina sportowa wśród dzieci i młodzieży. Innowacje w tym kierunku pozwalają na stały rozwój i podnoszenie sprawności fizycznej uczniów oraz poprawiają masowość uprawiania tej dyscypliny. Zaletą innowacji pedagogicznej z gier zespołowych (piłka siatkowa) jest wyrabianie u dzieci tak bardzo potrzebnych cech charakteru jakim są:

  • umiejętność współpracy w grupie;
  • odpowiedzialność;
  • zasady „fair play”;
  • koleżeństwo;
  • uczciwość.

Proponowany program zajęć z mini piłki siatkowej przeznaczony jest do realizacji w II etapie edukacyjnym i swym zasięgiem obejmuje uczniów klasy VI. Zajęcia będą się odbywały na szkolnej sali gimnastycznej i boisku wielofunkcyjnym.

Wprowadzona innowacja będzie zawierała wszystkie treści programowe określone w podstawie programowej, a nauczane elementy mini piłki siatkowej będą stanowiły rozszerzenie wiedzy i umiejętności i doskonałym wprowadzeniu do III etapu edukacyjnego z mini piłki siatkowej.

 

Wychowanie fizyczne jako istotna część wychowania ogólnego ma znaczący wpływ na realizację zamierzonych zadań szkoły, tj. dążenie do pełnego i „wszechstronnego rozwoju ucznia”. Celem innowacji jest nauka poprzez zabawę, ponieważ w ten sposób uczniowie łatwiej przyswajają nową wiedzę i umiejętności, a osiągnięcia umacniają w nich poczucie własnej wartości, dodają pewności siebie oraz uczą odpowiedzialności za powierzone zadania.

Skip to content